Personen- en familierecht

Van bij aanvang van haar stage heeft Mtr. Op ’t Eynde zich toegelegd op het personen- en familierecht. Het betreft echter een bijzonder ruime materie waarbinnen haar meer dan 15 jaar ervaring, zich voornamelijk toespitst op:

 • echtscheidingen (scheidingen tussen gehuwden): de procedure behelst enerzijds de echtscheiding op zich (al dan niet in onderling overleg) maar anderzijds ook de dringende en voorlopige maatregelen die zich zullen opdringen: wie blijft in de gezinswoning? welke omgangsregeling zal gelden voor de kinderen? welke financiële regeling dringt zich op? enz.
 • scheidingen tussen wettelijk samenwonenden: er moet weliswaar geen echtscheiding uitgesproken worden, doch ook in dit geval dient het één en ander geregeld te worden: wie gaat waar wonen? welke omgangsregeling zal er gelden voor de kinderen? welke financiële regeling voor de kinderen wordt er afgesproken? welke vergoedingsrekeningen tussen de voormalige partners moeten er gebeuren?
 • scheidingen tussen feitelijk samenwonenden: bij de scheiding tussen louter feitelijk samenwonenden, zullen bepaalde financiële vergoedingen moeten gebeuren en kan zich eveneens een regeling voor de kinderen opdringen.
 • vereffeningen en verdelingen na scheidingen: eens de scheiding rond is, zal een verdeling moeten gebeuren van de vermogens van de ex-partners: wie krijgt welke goederen en wat gaat er gebeuren met gemeenschappelijke (on)roerende goederen?
 • vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen: ook na een overlijden kan een onverdeeldheid ontstaan, met name tussen de erfgenamen. Hoe moet alles verdeeld worden? Welke stappen moeten erfgenamen ondernemen en hoe zit het met een langstlevende echtgenoot/echtgenote wanneer deze in conflict komt met de kinderen?

Huurrecht

Zowel de huurder als de verhuurder kan de bijstand van een advocaat nodig hebben wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met wanprestaties of tekortkomingen in hoofde van de andere partij.

Bij gebreke aan minnelijke oplossing (desgevallend voor de Vrederechter in het kader van een verzoeningsprocedure), zal een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn om verder te kunnen.

Aan de Vrederechter kan bijvoorbeeld gevraagd worden om

 • de huurovereenkomst te ontbinden lastens de andere partij omdat deze tekort schiet in zijn contractuele verplichtingen
 • de huurder te veroordelen tot betaling van achterstallige huurgelden
 • de huurder te verplichten tot volstorting van de huurwaarborg
 • de verhuurder te verplichten om bepaalde herstellingen uit te voeren
 • de geldigverklaring uit te spreken van een gegeven opzeg
 • de uithuiszetting van de huurder toe te staan
 • enz.

 

Verkeersrecht

Te hard gereden? Positieve alcoholtest? Een verkeersongeval?

Iedereen kan wel eens geconfronteerd worden met een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechtbank. De bijstand van een advocaat kan in dat geval nooit kwaad, temeer daar de kosten hieraan verbonden in de meeste gevallen gedekt zullen worden door de rechtsbijstandsverzekering.

GDPR

Ter gelegenheid van haar werkzaamheden als legal interim manager voor een internationaal bedrijf, verdiepte mtr. Op ’t Eynde zich gedurende verschillende maanden in de nieuwe Europese privacyregels, opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).

Sedertdien hielp zij talloze KMO’s en advocatenkantoren om deze nieuwe regels te implementeren in hun bedrijf of kantoor, gaande van privacyverklaringen, maildisclaimers, interne richtlijnen en procedures ter bescherming van eenieders privacy, tot het opstellen van het verplichte verwerkingsregister.