Zowel de huurder als de verhuurder kan de bijstand van een advocaat nodig hebben wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met wanprestaties of tekortkomingen in hoofde van de andere partij.

Bij gebreke aan minnelijke oplossing (desgevallend voor de Vrederechter in het kader van een verzoeningsprocedure), zal een gerechtelijke procedure noodzakelijk zijn om verder te kunnen.

Aan de Vrederechter kan bijvoorbeeld gevraagd worden om

  • de huurovereenkomst te ontbinden lastens de andere partij omdat deze tekort schiet in zijn contractuele verplichtingen
  • de huurder te veroordelen tot betaling van achterstallige huurgelden
  • de huurder te verplichten tot volstorting van de huurwaarborg
  • de verhuurder te verplichten om bepaalde herstellingen uit te voeren
  • de geldigverklaring uit te spreken van een gegeven opzeg
  • de uithuiszetting van de huurder toe te staan
  • enz.